Breaking News
  • ธุรกิจออนไลน์คืออะไร?

    ในอดีตที่ผ่านมา ธุรกิจหลายๆประเภทรวมถึงธุรกิจซื้อมาขายไป จะต้องเริ่มต้นด้วยมีสำนักงาน มีพนักงานขายเพื่อออกตลาดหาลูกค้า มีแผนกจัดส่งสินค้า ฯลฯ. กว่าจะเติบโตได้ต้องใช้ทั้งเงินทุนและเวลานานพอสมควรจึงจะเป็นที่รู้จักของลูกค้า ปัจจุบันการเริ่มธุรกิจไม่มีความจำเป็นจะต้องกระทำดังเช่นที่กล่าวมา เพียงมีอินเตอร์เน็ตภายในบ้านก็สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้แล้ว..และสามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้เช่นกัน ทั้งนี้เพราะในระบบออนไลน์มีผู้ซื้ออยู่มากมาย และมีมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ผู้ขายก็มีอยู่ไม่น้อย อินเตอร์เน็ตกลายเป็นตลาดที่ใหญ่มหาศาลมากกว่าตลาดในอดีตอย่างมากมายและเป็นตลาดที่ไม่ต้องก้าวเดินออกจากบ้านเพื่อไปพบลูกค้า  เพียงใช้สื่ออินเตอร์เน็ตให้เป็นธุรกิจของคุณ ก็เริ่มขึ้นได้แล้ว …

    Read More »
  • ธุรกิจออนไลน์คืออะไร?

    ในอดีตที่ผ่านมา ธุรกิจหลายๆประเภทรวมถึงธุรกิจซื้อมาขายไป จะต้องเริ่มต้นด้วยมีสำนักงาน มีพนักงานขายเพื่อออกตลาดหาลูกค้า มีแผนกจัดส่งสินค้า ฯลฯ. กว่าจะเติบโตได้ต้องใช้ทั้งเงินทุนและเวลานานพอสมควรจึงจะเป็นที่รู้จักของลูกค้า ปัจจุบันการเริ่มธุรกิจไม่มีความจำเป็นจะต้องกระทำดังเช่นที่กล่าวมา เพียงมีอินเตอร์เน็ตภายในบ้านก็สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้แล้ว..และสามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้เช่นกัน ทั้งนี้เพราะในระบบออนไลน์มีผู้ซื้ออยู่มากมาย และมีมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ผู้ขายก็มีอยู่ไม่น้อย อินเตอร์เน็ตกลายเป็นตลาดที่ใหญ่มหาศาลมากกว่าตลาดในอดีตอย่างมากมายและเป็นตลาดที่ไม่ต้องก้าวเดินออกจากบ้านเพื่อไปพบลูกค้า  เพียงใช้สื่ออินเตอร์เน็ตให้เป็นธุรกิจของคุณ ก็เริ่มขึ้นได้แล้ว …

    Read More »